Seminář

XXVI. CYTOLOGICKÝ DEN v Litomyšli

Pořadatel: Společnost pro klinickou cytologii ČLS JEP a PATOLOGIE LITOMYŠL, s.r.o.
Datum konání: 3. 10. 2018
Místo konání: Evropské školící centrum Litomyšl https://www.esclitomysl.cz/

Tuto akci podpořili:

 bamed webMEDESA webmegabooks web

olympus webbiovendor webDispolab web

Přihlášení na seminář již není možné.

Program semináře je k dispozici.

Parkování pro účastníky a podporující firmy je zajištěno od 2. 10. 2018 18:00 do 3. 10. 2018 18:00. Areál zámku se uzavírá ve 22:00 a otevírá v 5:00 hodin.

Orientační mapka Litomyšl. Parkování horní nádvoří.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
je pro nás potěšením vás pozvat na XXVI. Cytologický den, který se bude konat v Evropském školícím centru v Zámeckém pivovaru v Litomyšli dne 3. 10. 2018.
Odborný program bude jednodenní, jako v letech minulých, ale zároveň bychom chtěli vyhovět těm z vás, kteří nás inspirovali k setkání v předvečer konání odborného programu. I pro nás bude místo a program společenského večera překvapením, které přizpůsobíme počtu přihlášených.
Doporučené ubytování (účastníci si zajišťují samostatně):

Důležité termíny:

  • přihlášky k aktivní účasti spolu s abstrakty sdělení do 30. 6. 2018
  • přihlášky k pasivní účasti do 30. 8. 2018

Těšíme se na setkání v Litomyšli!

Za organizátory MUDr. Zoltán Kerekes a Zdeňka Svojanovská, svojanovska@patlm.cz, tel.: 461 612 574
Odborný garant prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., F.I.A.C


Registrace (pole označená hvězdičkou jsou povinná):Kvůli pohodlnému hromadnému přihlášení vám po odeslání přihlášky necháme načtené fakturační údaje.Ano
Ne
Pasivní do 31. 8. 2016

Odborné dotazy, např. výběr tématu prezentace, čas potřebný pro prezentaci, prosím, konzultujte na svojanovska@patlm.cz.

Za aktivní účast je považován i poster. V případě posteru nám prosím emailem sdělte rozměr posteru a způsob jeho připevnění.

Sjezdový poplatek je stanoven na 1 200 Kč (včetně DPH).


Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25.05.2018 rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti ve znění pozdějších předpisů,

společnost
PATOLOGIE LITOMYŠL, s.r.o., IČ: 25990888
se sídlem J. E. Purkyně 652, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18843

a

zapsaný spolek
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s., IČ: 00444359
se sídlem Sokolská 490/31, Nové Město, 120 00 Praha
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1190

(dále společně jen „správci údajů“)

zpracovávali mé shora uvedené osobní údaje související s mým přihlášením a následnou účastí na XXVI. Cytologickém dni v Litomyšli, vyhotovením a zasíláním příslušné dokumentace (prospekty, katalogy, newslettery, programy uvedeného semináře, certifikáty o účasti na semináři, sborníky), příp. uvedením v příslušné dokumentaci semináře, jsem-li aktivním účastníkem (přednášejícím), a současně souhlas s tím, aby správci údajů zpracovávali mojí výše uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo mobilního telefonu, a to pro účely evidenční a kontrolní v rámci výše uvedené činnosti správců údajů, v rozsahu, v jakém jsou uvedeny výše.

Zavazuji se, že budu bez zbytečného odkladu informovat správce údajů o jakékoliv změně zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Tento souhlas uděluji zcela svobodně, na dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny, nejdéle však po dobu 11 let od jejich shromáždění. Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že jsem ohledně nich oprávněn/a tento souhlas udělit.  
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o svém právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu ust. § 11 a 12 ZOOÚ (resp. čl. 13 až 15 GDPR), jakož i o právu na jejich opravu, výmaz, přenositelnost k jinému správci údajů a o tom, kdo a jakým způsobem bude mé osobní údaje zpracovávat. Dále potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o svém právu na omezení zpracování mých osobních údajů, pokud bych se domníval/a, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, zpracování je protiprávní, správci údajů již mé osobní údaje nepotřebují pro účely zpracování anebo jsem vznesl/a námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR. Rovněž potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o svých nárocích vůči subjektům porušujícím své povinnosti dle ust. § 21 ZOOÚ, o svých právech vznést námitku podle čl. 21 GDPR a že jsem byl/a informován/a, že poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžu kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla správce údajů PATOLOGIE LITOMYŠL, s.r.o. anebo e-mailem na adrese gdpr@patlm.cz, a to v celém rozsahu nebo částečně. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžu obrátit na správce údajů PATOLOGIE LITOMYŠL, s.r.o. anebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.